Бурикін Олександр Борисович

Публікації

Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems

Бурикін О.Б. Керування транзитними втратами потужності в електроенергетичних системах // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – №6. – С. 121-126.

Програмне забезпечення визначення та розподілу втрат потужності в об'єднаних енергосистемах від взаємних і транзитних перетоків / Кулик В.В., Бурикін О.Б., Коваль Ю.В. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2005. - №2. - С. 109-116.

Electroenergy Systems Interference Analysis / Burykin O.B., Lezhniuk P.D., Kulyk V.V. // Proceedings of the XIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET'05. - Lviv, Ukraine. - 2005

Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Буриікн О.Б. Функціональна залежність складових втрат потужності у вітках електричної мережі від потужності у вузлах // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 4. с. 58-62.

Определение и анализ потерь мощности от транзитных перетоков в электрических сетях энергосистем методом линеаризации / Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Бурыкин А.Б.// Электрические сети и системы. - 2006. - №1.- С. 5-11.

 

Кравцов К.І., Кулик В.В., Бурикін О.Б. Автоматизація оптимального керування потоками потужності в електроенергетичних системах на основі критеріального методу // Автоматика-2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.- С. 138.

Самооптимізація електроенергетичних систем на основі принципу найменшої дії / Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Остра Н.В., Собчук Н.В., Бурикін О.Б. // Звiт з НДР (заключний), Вiнницьк. націонал. техн. ун-т. - 2006, № держ. реестрації 0104U000742

Втрати потужності в електроенергетичних системах від транзитних перетікань / Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Буриікн О.Б.// Енергетика та електрифікація. - 2006. - №3. - С. 26-33.

Лежнюк, П. Д. Математичне моделювання транзитних перетікань потужності в розподільних електричних мережах [Текст] / П.Д. Лежнюк, В.В. Кулик, О.Б. Бурикін // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2008. - Вип. 18, Ч. 2. - С. 16-20.

Взаємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режимами: Монографія
П.Д. Лежнюк, В.В. Кулик, О.Б. Бурикін - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008


Оптимальне керування потоками в неоднорідних електричних системах з урахуванням чутливості / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін, В. В. Тептя // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 666 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 56-61. – Бібліографія: 5 назв.

Тренажер персоналу оптимального оперативного керування режимом електроенергетичної системи як елемент Smart Grid технологій /
О.Б. Бурикін, Н. Реза // Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба - Системи обробки інформації, 2011

Оптимізація схем приєднання розосереджених джерел електроенергії в локальній електричній системі / О.А. Ковальчук, В.В. Кулик, О.Б. Бурикін // Технічна електродинаміка. - 2012. - № 3. - С. 27-28. - Бібліогр.: 4 назв. - укр.

Стандартизація функціонування локальних енергосистем при їх інтеграції у системи централізованого живлення на базі концепції SMARTGRID / О.Б. Бурикін, Ю.В. Томашевський, Ю.В. Малогулко // Энергетика и электрификация. - 2012. - №2

БУРИКІН О.Б., ЛЕСЬКО В.О., ВИДМИШ В.А., ГУЦОЛ С.В. ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕНЕРГОСИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ЗМІННИХ ПАРАМЕТРІВ // Наукові праці ДонНТУ, Серія:«Електротехніка і енергетика», №1(14)'2013 м. Донецьк ст. 40-46

Бурикін О.Б., Малогулко Ю.В. Оптимізація режиму локальних електричних систем з відновлювальними джерелами енергії // Наукові праці ДонНТУ, Серія:«Електротехніка і енергетика», №2(15)'2013 м. Донецьк ст. 42-46

Кулик В.В., Бурикін О.Б., Малогулко Ю.В. Оптимізація перетікань активної та реактивної потужностей у розподільних електромережах засобами розосередженого генерування // «Вісник ВПІ» - №1'2014 - м.Вінниця

Дослідження ефективності сумісної експлуатації локальних електричних мереж з ВДЕ та систем централізованого електропостачання //
В.В. Кулик, О.Б. Бурикін, Ю.В. Малогулко - Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво» - Випуск 25, 2014, с. 113-120

Кулик В.В., Бурикін О.Б., Малогулко Ю.В. ВРАХУВАННЯ ЗМІННИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
СИСТЕМИ В ПРОЦЕСІ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

ЇЇ РЕЖИМАМИ
// «Вісник ВПІ» - №4'2014 - м.Вінниця

Burykin O.B., Jean-Pierre Ngoma, Adolphe Imano Moukengue, Sikorska O.V. POWER LOSSES SENSITIVITY TO ELECTRICAL POWER SYSTEMS TRANSITS CHANGES // «Бъдещите изследвания– 2015» Збірник матеріалів конференції. Том 16. «Бял ГРАД-БГ» ООД - 2015 - м.София (Болгарія)

Рубаненко О.Є,, Бурикін О.Б., Малогулко Ю.В. Спосіб визначення оптимальної встановленої потужності відновлювальних джерел енергії у локальній електричній системі // «Ключевые аспекты научной деятельности - 2015» Збірник матеріалів конференції. Sp. z o.o. "Nauka I studia",(Przemysl , Польша)

Бурикін О.Б., Томашевський Ю.В., Малогулко Ю.В., Радзієвська Н.В. Оптимальне керування відновлювальними джерелами електроенергії у локальних електричних системах // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 4. – С. 69-74.

Бурикін О.Б. Вплив транзитних перетоків потужності на втрати електроенергії в електричних мережах / О. А. Буславець, О. Б. Бурикін, П. Д. Лежнюк // Технічна електродинаміка. - 2016. - № 4. - С. 71-73.

Oleksander B. BURYKIN, Juliya V. MALOGULKO, Yuriy V. TOMASHEVSKIY, Paweł KOMADA, Nurbek A.ORSHUBEKOV, Mergul KOZHAMBERDIYEVA, Azhar SAGYMBEKOVA - Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 3. - 2017 p. 97-102

Бурикін О.Б. Optimization of the placement of reactive power sources in the electric grid based on modeling of its ideal modes /Кулик В.В., Пірняк В.М., Бурикін О. Б. // Technology audit and production reserves. - 2018. - № 4. - С. 71-73.

 

Optimization of the functioning of the renewable energy sources in the local electrical systems Монографія. Вінниця: ВНТУ, 2018.- 124 с. / Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Рубаненко О.Є., Малогулко Ю.В., Бурикін О. Б.

 

Повний перелік публікацій можна знайти у таких реферативних базах:

Google Scholar (Google Академія)

Российский индекс научного цитирования

ORCID researcher identifiers

Thomson Reuters ResearcherID information

Библиографическая и реферативная база данных Scopus